Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αρχική σελίδα
Newsletter
Αν θέλετε να σας αποστείλουμε ενημερωτικό E-mail, παρακαλώ στείλετε μας το E-mail σας

 
Ιδιοκτήτες ακινήτων - Συχνές ερωτήσεις » ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008


Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Φώλιας και ο Υφυπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψαν την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που
αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Πρωτίστως, την προάσπιση της μέγιστης ασφάλειας των πολιτών, με το ελάχιστο οικονομικό κόστος
  • Την αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των υπαρχουσών διατάξεων,σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα,
  •  Την ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στηλειτουργία ανελκυστήρων καθώς και τους κανόνες που διέπουν τη συντήρηση και την εποπτεία λειτουργίας τους.

Η νέα ΚΥΑ ρυθμίζει, κυρίως, τα παρακάτω θέματα:

  • τους κανόνες σχετικά με τις συντηρήσεις των ανελκυστήρων,
  •  την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου και
  • τις καταχωρήσεις τους στα μητρώα των Νομαρχιών

Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην Κοινοτική Οδηγίας 95/16 θα αφορούν πλέον, εξ ολοκλήρου, μόνο τους νέους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά το 1999.

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ (ΠΑΛΑΙΟΥΣ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Η νέα ΚΥΑ απαλλάσσει τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, που έχουν εγκατασταθεί πριν από το 1999 σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, από την υποχρέωση να ανταποκριθούν άμεσα στις προδιαγραφές που προβλέπει η υφιστάμενη Κοινοτική Οδηγία 95/16 για τους νέους ανελκυστήρες.

Ο έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας προβλέπεται ωστόσο σε όλους τους  ανελκυστήρες, με τη διαφορά ότι για τους παλαιούς ανελκυστήρες ο έλεγχος ασφάλειας θα διεξάγεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου κατασκευής τους. Για παράδειγμα, οι παλαιοί ανελκυστήρες απαλλάσσονται από την υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας ασφαλείας ή κουρτίνας φωτοκύτταρων, εάν οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν το προέβλεπαν.

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ανταλλακτικών ή αντικατάσταση τμημάτων, τα νέα τμήματα (ανταλλακτικά) που θα τοποθετούνται, κατά τη συντήρηση, πρέπει να φέρουν το σήμα CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 .

Με την ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η σταδιακή ανταπόκριση, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα, σε όποιον ιδιοκτήτη επιθυμεί, να συμμορφωθεί με ιδία βούληση με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση της μη υποχρεωτικότητας, στοχεύει στην μεσομακροπρόθεσμη τεχνική σύγκλιση των παλαιών ανελκυστήρων με τις προδιαγραφές της 95/16, μην επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.Βασίζεται στο γεγονός ότι τα ατυχήματα στην χώρα μας είναι περιορισμένα, έχοντας διασφαλίσει στην διάρκεια των περασμένων δεκαετιών ένα υψηλό επίπεδο συντήρησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση και τον αριθμό των στάσεων τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες και ανάλογα με τις κατηγορίες τους προσδιορίζεται ο αριθμός των συντηρήσεων. Επίσης με τη νέα ΚΥΑ προσδιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ανελκυστήρων που μπορεί να αναλαμβάνει ένα συνεργείο συντήρησης και θεσπίζεται η συχνότητα των απαραίτητων συντηρήσεων, για διάφορες κατηγορίας ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα δίνεται δικαίωμα σε κάθε εξουσιοδοτημένο συνεργείο να αναλαμβάνει την συντήρηση έως 240 ανελκυστήρων, αντί των 120 συντηρήσεων μηνιαίως που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης, δεδομένου ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων είναι καταχωρημένος και ελεγχόμενος. Με την εφαρμογή των μέχρι σήμερα ισχυουσών  διατάξεων ο αριθμός των συντηρήσεων ανά ανελκυστήρα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

α) Σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε μονοκατοικίες, καθώς και για ανελκυστήρες έως δύο (2) στάσεις, προβλέπεται συντήρηση κάθε δύο (2) μήνες,
β) για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες προβλέπεται συντήρηση ανά 45 ημέρες,
γ) για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε ξενοδοχεία πάνω από (200) κλίνες, σε νοσοκομεία, σε δημόσιους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, υπόγειες διαβάσεις, και γενικά ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ή που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου, προβλέπεται συντήρηση (2) φορές το μήνα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει νέες καταληκτικές προθεσμίες για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες και προσδιορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους θα έχουν την υποχρέωση να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένους φορείς.

Έτσι η υποχρέωση αυτή ανά κατηγορία ανελκυστήρων διαμορφώνεται ως εξής :

  • Για ανελκυστήρες που δεν έχουν νόμιμα καταχωρηθεί στα μητρώα της Δ/σης Ανάπτυξης της Νομαρχίας, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 - 2012.
  • Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχουν παρέλθει τριάντα έτη (30), από την ημερομηνία  εγκατάστασης τους, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 -2010.
  • Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 -2011.
  • Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, σε υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις  ή που γενικά εξυπηρετούν το ευρύ κοινό καθώς και σε ξενοδοχεία με πλέον των 200 κλινών, νοσοκομεία κτλ, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 30-06-2009.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Οικ. Φ/9.2/29362/1957/8.12.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/1797/Β/05) εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 95/16 και ρυθμίστηκαν οι κανόνες ασφαλείας και προδιαγραφών λειτουργίας των ανελκυστήρων. Με την εναρμόνιση αυτή, οι ανελκυστήρες ομαδοποιήθηκαν σε νέους και υφιστάμενους. Οι ανελκυστήρες που είχαν εγκατασταθεί μέχρι το 1999 χαρακτηρίστηκαν ως «υφιστάμενοι». Οι ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά το 1999 χαρακτηρίστηκαν ως «νέοι». Με την παραπάνω ΚΥΑ είχε δοθεί προθεσμία συμμόρφωσης των υφισταμένων ανελκυστήρων στους νέους κανονισμούς μέχρι 31-12-2005, η οποία παρατάθηκε μέχρι 31-12-2008.

Να σημειωθεί ότι η Κοινοτική Οδηγία 95/16 δεν προέβλεπε την υποχρέωση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων ανελκυστήρων στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία των νέων ανελκυστήρων.

Μέχρι σήμερα, από το σύνολο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, περίπου το 5 με 7% έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες.

  Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Διαφημιστικό έντυπο 2021
Banner Δεξί 1
Banner Δεξί 2

                       1,22